Flows of Water: Green Infrastructure in Urbanizing Lào Cai, Viêt Nam, Lusha Zhou (Graduate Student)

My name is Lusha, and this past summer, I conducted research in Việt Nam towards my master’s degree at the University of Toronto. Along the way, I learned a little Vietnamese, which I have included here where possible. Tôi tên là Lusha và tôi là thạc sĩ ở đại học Toronto ở Canada. Vào mùa hè vừa qua, tôi đã làm nghiên cứu ở Việt Nam và học Tiếng Việt.

The Research: My research project is about green infrastructure in Lào Cai city, and its potential to balance the pressures of urbanization and climate change. Đây là Dự án nghiên cứu về cấu trúc hạ tầng xanh tại thành phố Lào Cai và các khu vực lân cận, và dự án này giúp cân bằng áp lực giữa quá trình phát triển đô thị hóa và biến đổi khí hậu.

Green infrastructure: Green infrastructure uses vegetation and soil to absorb storm water. As these infiltration landscapes reduce storm water runoff, green infrastructure reduces the risks of flooding. Green infrastructure also provides public green space and filtered water and air. It also reduces heat in the city. Cấu trúc hạ tầng xanh: Cấu trúc hạ tầng xanh là việc sử dụng thảm thực vật và đất để hấp thu lượng nước mưa và  làm giảm lượng nước chảy trên bề mặt thông qua sự thẩm thấu nước mưa xuống lòng đất. Cơ sở hạ tầng xanh đồng thời làm giảm lũ lụt sảy ra, cũng như cung cấp không gian xanh, lọc nước, lọc không khí và làm giảm nhiệt độ trong thành phố.

The site: Lào Cai, Việt Nam is a rapidly urbanizing city in the mountainous, historically poorer border region with China. Development and climate change exacerbate the risks that Lào Cai already experiences with flooding, water shortages and landslides. I focused on Vạn Hòa commune in the city because of its evolving urbanization and the climate change pressures.

Just south of Phố Mới (“new city”) ward, Vạn Hòa begins after “new bridge” Cầu Mới, where the river embankment ends (see Figure 1). There is a new bridge under construction that connects to the new governmental city core (see green circle on Figure 1 and Figure 2). The government is also planning to build an embankment for Vạn Hòa (see Figure 3). Nghiên cứu ở xã Vạn Hòa, thánh phố Lào Cai, về phía nam phường Phố Mới, Cầu Mới, và bờ đê (Bản đồ 1). Xã Vạn Hòa xây dựng cầu (màu lục trên Bản đồ 1, và Ảnh 2) và bờ đê (Ảnh 3).

Vạn Hòa experiences floods, particularly in the agricultural fields near the Red River where water flows in through a stream (see Figures 4 and 5). Vạn Hòa also experiences landslides. Below are two photographs taken two days apart (see Figures 6 and 7). Vạn Hòa có lũ lụt gần sông Hống (Ảnh 4 và 5).Vạn Hòa có sự lở đất cũng. Tôi chụp ảnh lần thứ nhất vào ngày 23, tháng 7, 2015, và hai ngày sau (Ảnh 6 và 7). 

Analysis: To evaluate green infrastructure potential, I used interviews, policy documents, satellite imagery and field observations to explore local knowledge, government planning and existing landscapes. I found that the residents’ knowledge about their local environmental conditions is not only broad, but deep and sensitive to change. The government, however, lacks such sensitivity to spatial and temporal fluctuations in policy and planning. I propose that local knowledge could complement government planning to understand and steward the land as green infrastructure in order to address the pressures of urbanization and climate change. Timely action could mobilize and weave strong local knowledge and largely vegetated landscapes, before these resources weaken, into the place-making of Lào Cai.

Lusha’s images can be accessed here. A PDF of Lusha’s article can be accessed here.

Lusha Zhou is a UCRSEA graduate student researcher and a Master’s candidate in Geography at the University of Toronto. Her graduate fieldwork brings together her research experience working with Vietnamese populations and urban environmental issues.